Over Craft-B

Craft-B is gespecialiseerd in het ambachtelijk verwerken van massief hout. Wij maken tafels, banken, poorten,… op maat, voor binnen en buiten in ons eigen atelier te Brecht. Wij werken naar een idee van een klant of designer of bedenken samen de beste oplossing. U kan bij ons terecht voor elk ambachtelijk houtproject. Van ontwerp tot realisatie. Ons maatwerk kan in elke afmeting of vorm.

Voor onze creaties op maat werken wij vooral met eiken en padoek. Onze voorkeur gaat naar het hergebruiken van historisch hardhout. Zo zorgen we voor het recupereren van kostbare balken en planken. Maar ook met nieuw hout kunnen wij aan de slag voor ons maatwerk. Alles hangt af van de uitstraling die u wil.

Maar ook voor renovatie van massief hout kan u bij Craft-B in Brecht, ten noorden van Antwerpen, terecht. Het uitzicht van uw tafel beu? De poten passen niet bij uw nieuwe vloer? We bekijken samen de mogelijkheden om alles op uw maat aan te passen. Onze werkstukken worden steeds afgewerkt met oog voor detail, duurzaamheid en kwaliteit. Alles gebeurt in onze eigen werkplaats. De ambachtelijke werkstukken van Craft-B gaan generaties mee.

Renovatie

Over ons

Dirk Breens heeft bijna zijn volledige professionele leven als verkoper gewerkt. Hout op maat bewerken deed hij met passie voor familie en vrienden. Trappen, poorten, kasten, wanden, het kon allemaal. Toen architect, designer, Louise Davies van Box-9 Design Ltd. uit Londen, haar oog liet vallen op zijn ambachtelijke en duurzame werkwijze, liep deze hobby stilaan uit de hand. Craft-B werd opgericht.

Dirk is ondertussen een selfmade houtbewerker met oog voor detail, duurzaamheid en kwaliteit. Ook metaal en steen worden door hem op maat bewerkt om met het hout te combineren. Vanuit ecologisch standpunt verzekeren de ambachtelijke manier van werken en de recuperatie van het hout een zo klein mogelijke voetprint voor het milieu.

Marina Boutmans, zijn echtgenote, sprong, na een schoolcarrière van meer dan 30 jaar mee op de kar. Samen vormen zij een perfect complementair duo. 

Omdat Dirk meestal in het atelier te Brecht aan het werk is, neemt Marina het persoonlijk contact met de klanten voor haar rekening.

Contacteer ons via: info@craftb.be of vul het contactformulier in.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden (verkoper = Craft-B VOF)

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en na betaling van een voorschot van 50%. Zo lang het voorschot niet betaald is, gaat de bestelling niet door.
 2. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar bij levering.
 3. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 4. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 5. Ingeval van laattijdige levering dient de klant de verkoper hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert de verkoper niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.
 6. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 7. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 8. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aansprakelijkheid van de verkopert is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.  
 9. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25,00 euro en een maximum van 250,00 euro.
 10. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 10 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.