Over Craft-B


Craft-B is uw vakman voor ambachtelijk vervaardigde meubels van massief hout. In ons eigen atelier in Brecht, ten noorden van Antwerpen, creëren we op maat gemaakte tafels, banken, poorten en meer, zowel voor binnen als buiten. Of u nu een specifiek idee heeft of hulp nodig heeft bij het ontwerp, wij staan klaar om samen met u de beste oplossing te vinden voor uw ambachtelijke houtproject. Van concept tot realisatie, wij zorgen voor elk detail en kunnen elke gewenste afmeting of vorm aan.

Onze specialiteit ligt in het gebruik van hoogwaardige materialen zoals eiken en padoek, waarbij we een voorkeur hebben voor het hergebruiken van historisch hardhout. Door kostbare balken en planken te recupereren, dragen we bij aan duurzaamheid en behoud van waardevolle bronnen. Maar ook met nieuw hout gaan we graag aan de slag, afhankelijk van de gewenste uitstraling die u voor ogen heeft.

Bovendien bieden we bij Craft-B ook renovatieservices voor massief hout. Is het uiterlijk van uw tafel niet meer naar wens? Passen de poten niet bij uw nieuwe vloer? Geen probleem. Samen bekijken we de mogelijkheden om alles naar uw wensen aan te passen. Onze vakmensen zorgen altijd voor een afwerking met oog voor detail, duurzaamheid en kwaliteit, allemaal in onze eigen werkplaats. Met ambachtelijke precisie en toewijding garanderen we dat de meesterwerken van Craft-B generaties lang meegaan.

Renovatie

Over ons

Dirk Breens heeft bijna zijn hele professionele leven doorgebracht als verkoper, maar zijn passie voor houtbewerking was altijd aanwezig, vooral wanneer het ging om op maat gemaakte meubelstukken voor familie en vrienden. Of het nu ging om trappen, poorten, kasten of wanden, Dirk draaide er zijn hand niet voor om. Toen de gerenommeerde architect en designer Louise Davies van Box-9 Design Ltd. uit Londen zijn ambachtelijke en duurzame werkwijze opmerkte, groeide deze hobby langzaam uit tot meer. Zo ontstond Craft-B.

Inmiddels is Dirk een zelfstandige houtbewerker geworden, met een scherp oog voor detail, duurzaamheid en kwaliteit. Naast hout bewerkt hij ook metaal en steen op maat om te combineren met zijn houten creaties. Vanuit een ecologisch perspectief zorgen zijn ambachtelijke werkwijze en het hergebruik van hout voor een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Marina Boutmans, de echtgenote van Dirk, besloot na meer dan 30 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, om samen met Dirk dit avontuur aan te gaan. Samen vormen zij een perfect complementair team.

Omdat Dirk meestal in het atelier in Brecht aan het werk is, neemt Marina het persoonlijke contact met de klanten op zich, waardoor Craft-B een warme en persoonlijke benadering kan bieden aan al haar klanten.

Contacteer ons via: info@craftb.be of vul het contactformulier in.

 

Onze algemene verkoopsvoorwaarden (verkoper = Craft-B VOF)

 1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en na betaling van een voorschot van 50%. Zo lang het voorschot niet betaald is, gaat de bestelling niet door.
 2. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar bij levering.
 3. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.
 4. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door de verkoper worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.
 5. Ingeval van laattijdige levering dient de klant de verkoper hiervoor in gebreke te stellen en een passende termijn voor te stellen om tot levering over te gaan. Levert de verkoper niet binnen die termijn, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen, en aanspraak maken op en schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro.
 6. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.
 7. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering. Deze bepaling geldt eveneens op plaatsingen die door de verkoper worden voorzien. De klant die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden. Na de garantietermijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe het bestemd is, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 8. De verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de consument onder artikel 5 onverlet. De aansprakelijkheid van de verkopert is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door de verkoper.  
 9. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25,00 euro en een maximum van 250,00 euro.
 10. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 10 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.